موسسه اطلاع رسانی دندانپزشکی
خبرنامه الکترونیک
درج لینک ما

غدیر بر امامت امام معصومی پافشاری می کند که با هدایت او راه تا فرجام به روشنی ضمانت گرفته است؛ نه هر انسان آسیب پذیری که پیوسته در معرض اشتباه و خطاست.

ادامه مطلب